ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γενικές θέσεις μας για όλες τις τάξεις και όλες τις περιπτώσεις φροντιστηριακής εργασίας

Η συγκρότηση των τμημάτων είναι ομοιογενής και δίνει έμφαση στην καλή συνεργασία και τη διαλεκτική επικοινωνία διδασκόντων και διδασκομένων.
Πιστεύουμε στην ομαδικότητα της διδασκαλίας , με την οποία ο μαθητής δέχεται πολύπλευρα ερεθίσματα όχι μόνο από το δάσκαλο αλλά και από τους συμμαθητές του.
Η φιλοσοφία της εκπαιδευτικής μας πρακτικής βάζει σε προτεραιότητα την καλλιέργεια κριτικής σκέψης και την κατανόηση και την αφομοίωση της ύλης.
Απορρίπτουμε τις πρακτικές της στείρας αποστήθισης και της μηχανιστικής εκμάθησης. Δίνουμε προτεραιότητα στην υποκίνηση της αγάπης για τη γνώση και την έρευνα , προκαλώντας ερωτήματα και προβληματισμούς που θα μεγιστοποιήσουν το ενδιαφέρον και τη φιλομάθεια των μαθητών μας και θα διευρύνουν τους ορίζοντές τους καλλιεργώντας πολύπλευρα την προσωπικότητά τους.
Δεν αγνοούμε τα σχολικά βιβλία, αλλά δεν στηριζόμαστε μόνον σε αυτά. Οι φροντιστηριακές σημειώσεις είναι πλούσιες , διαρκώς εμπλουτιζόμενες και πολύτιμες για τη διαδικασία της δουλειάς στην τάξη και για την εξάσκηση στο σπίτι. Παρέχονται δωρεάν και δεν έχουν εκδοθεί σε βιβλία, για να αναμορφώνονται και να επικαιροποιούνται διαρκώς ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών και του τμήματος.
Δεν επιθυμούμε την αγχωτική φόρτιση του μαθητή , αλλά προσπαθούμε με τρόπους θετικούς να ενεργοποιήσουμε τις δυνάμεις του. Γι’ αυτό και δε στηριζόμαστε στην εντατικοποίηση και στην ανταγωνιστικότητα , αλλά στην ευσυνειδησία και στην αυτενέργεια, στη συνεργασία και στην υγιή άμιλλα, στην καλλιέργεια των κοινωνικών αρετών και στην υποκίνηση πνευματικών ενδιαφερόντων . Προτεραιότητα στις αρχές μας έχουν η αυτοπραγμάτωση του κάθε νέου , αλλά και η ψυχική του ισορροπία, η πνευματική καλλιέργεια και η προσωπική ολοκλήρωση.
Εξάλλου είναι δυνατόν, αν επιθυμείτε , να επιζητήσετε μεμονωμένα και παροδικά ή οργανωμένα και συστηματικά ιδιαίτερα μαθήματα ατομικά ή σε μικρές κλειστές ομάδες , όπως εσείς επιθυμείτε ανεξάρτητα από την οργανωμένη φροντιστηριακή μας πρόταση.

Προγράμματα μαθητών γυμνασίου

Αν και το γυμνάσιο εντάσσεται στη βασική εκπαίδευση, οι μαθητές Γυμνασίου όταν δεν αναζητούν νωρίς φροντιστηριακή βοήθεια, συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα στην πορεία της χρονιάς. Τότε κάνουν αναποτελεσματικά μαθήματα εκτάκτως λίγο πριν τα διαγωνίσματα του σχολείου ή κατά την προεξεταστική περίοδο προσπαθώντας να κερδίσουν το χαμένο χρόνο. Όσοι όμως έχουν οργανώσει σωστά το πρόγραμμά τους μπορούν να αποκτήσουν υψηλό επίπεδο στα δύσκολα μαθήματα και καλή γνωστική υποδομή για τη συνέχεια της μέσης εκπαίδευσης.
Προτείνουμε ρεαλιστικά προγράμματα σπουδών , προσαρμοζόμενα κατά περίπτωση στις ανάγκες των παιδιών :

 

Ώρες

Μαθήματα

Α’ Γυμνασίου

Β’ Γυμνασίου

Γ’ Γυμνασίου

Αρχαία Ελληνικά

2

2

2

Μαθηματικά

2-3

3

3

ΝΕ Γλώσσα

1-2

1-2

1-2

Φυσική

2

2

Χημεία

1

1

Προγράμματα μαθητών Α' Λυκείου

Tάξη θεμελιακή για τη συγκρότηση του μαθητή

Η τάξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την υποδομή και την προπαιδεία του μαθητή. Είναι συνδεμένη με τις πρώτες λυκειακές εμπειρίες του και τις τελικές αποφάσεις για την επιλογή κατεύθυνσης και τομέα σπουδών.
Γι’ αυτούς τους λόγους προτείνουμε ένα ευέλικτο διδακτικό πρόγραμμα, που περιλαμβάνει τα βασικά μαθήματα : γλώσσα, αρχαία ελληνικά, μαθηματικά, φυσική και χημεία σε διδακτικές ώρες ανάλογα με το επίπεδο και τις επιλογές του μαθητή.
Σκοπός είναι η καλή γνώση της διδασκόμενης και εξεταζόμενης στα σχολεία ύλης, αλλά και η εξοικείωση του μαθητή με τα διαγωνίσματα και τη διαδικασία εξέτασης, η οποία είναι ενιαία σε όλο το λύκειο (ως προς τη βαθμολογική κλίμακα και τη φιλοσοφία των θεμάτων). Γι’ αυτό το λόγο θεσμοθετούμε τακτικά δεκαπενθήμερα διαγωνίσματα , επαναληπτικά διαγωνίσματα προσομοίωσης ανά τρίμηνο και συμμετέχουμε σε πανελλαδικούς εξεταστικούς θεσμούς, όπως τα επαναληπτικά διαγωνίσματα προσομοίωσης της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας (Ο.Ε.Φ.Ε.)
Ασχολούμαστε προσωπικά και επισταμένα με τον κάθε μαθητή, τα γραπτά του διορθώνονται με λεπτομέρεια και στα διαγωνίσματα από δύο καθηγητές. Συζητάμε αναλυτικά τα λάθη και τις παρατηρήσεις μας στις ομάδες ή και ατομικά, όταν χρειάζεται.

Μαθήματα Ώρες
ΝΕ Γλώσσα 2-3, ανάλογα με τις αδυναμίες και τους στόχους του μαθητή
Αρχαία Ελληνικά 2 ή 4, ανάλογα με την κατεύθυνση που θέλει να ακολουθήσει ο μαθητής
Μαθηματικά 4
Φυσική 2-3
Χημεία 1


		

Προγράμματα μαθητών Β' Λυκείου

Τάξη σπουδαία για την κάλυψη κενών για την εύρεση της προσωπικής τακτικής των μαθητών και για την αναβάθμιση του επιπέδου τους στα εξεταζόμενα στις πανελλαδικές μαθήματα.

Η τάξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την πορεία του κάθε μαθητή και την επιλογή των στόχων του. Είναι πολύ σημαντική για την εξοικείωσή του με τον τρόπο δουλειάς, με τις βασικές αρχές της φροντιστηριακής εργασίας έτσι ώστε να αφομοιώνει και να συμπληρώνει τις γνώσεις και το υλικό του έως τις ημέρες των τελικών εξετάσεων.
Γι’ αυτό είναι σημαντικό να εργάζεται και να συνεργάζεται, να εμπεδώνει και να συμπληρώνει τα στοιχεία των γνώσεων και των διδακτικών εμπειριών του. Είναι καλό να δουλεύει συστηματικά ιδιαίτερα τα μαθήματα, που είναι μακροχρόνιας απόδοσης, όπως τα αρχαία ελληνικά, και την νεοελληνική γλώσσα. Τα λατινικά είναι επίσης χρήσιμα, για να εξασκείται συστηματικά. (Μία γλώσσα, μάλιστα κλασική, δεν είναι εύκολο να τη μάθει κάποιος μέσα σε δύο χρόνια του λυκείου .) Για τα μαθήματα που αποσκοπούν στην κάλυψη των σχολικών κενών το φροντιστήριο προσφέρει λύσεις ευκαιριακές ή προγραμματισμένες.
Εξάλλου οι μαθητές των θετικών προσανατολισμών είναι ανάγκη να δίνουν έμφαση στα μαθηματικά και μεθοδολογία της εργασίας και των ασκήσεων των μαθημάτων τους.
Στο μάθημα της γλώσσας / έκθεσης αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία για την εξοικείωση των μαθητών με τα ζητούμενα θέματα, αλλά και για την οργάνωση της τεχνικής εργασίας. Είναι αλήθεια ότι κάθε χρόνο τα ενδιαφέροντα και οι γνωστικές υποδομές , η γλωσσική επάρκεια και η ικανότητα προβληματισμού των νέων αλλάζουν , αν δεν υποβαθμίζονται. Ειδικές ασκήσεις , πέρα από τα καθιερωμένα εβδομαδιαία κριτήρια , αλλά και διαρκείς αναφορές στην επικαιρότητα κωδικοποιούν τις βασικές αρχές δουλειάς μας και αποσκοπούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα όλων των μαθητών , ομαδοποιημένα και επεξεργασμένα κατάλληλα σε μαθήματα, έτσι ώστε να ξεπεραστούν.
Σκοπός της φροντιστηριακής διδασκαλίας είναι , πέρα από την παροχή μιας αξιόπιστης παιδείας, η καλή γνώση της διδασκόμενης και εξεταζόμενης στα σχολεία αρχικά και μετέπειτα στις πανελλαδικές ύλης, αλλά και η εξοικείωση του μαθητή με τα διαγωνίσματα και τη διαδικασία εξέτασης, η οποία είναι ίδια στις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου.
Με αυτούς τους στόχους θεσμοθετούμε τακτικά εβδομαδιαία διαγωνίσματα , επαναληπτικά διαγωνίσματα προσομοίωσης ανά τρίμηνο και συμμετέχουμε σε πανελλαδικούς εξεταστικούς θεσμούς, όπως τα επαναληπτικά διαγωνίσματα προσομοίωσης της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας (Ο.Ε.Φ.Ε.)
Η συμμετοχή των μαθητών σε αυτά είναι αναγκαία και προσφέρει πολύτιμη εμπειρία.
Ασχολούμαστε προσωπικά και επισταμένα με τον κάθε μαθητή, τα γραπτά του διορθώνονται με λεπτομέρεια και στα μεγάλα επαναληπτικά διαγωνίσματα από δύο καθηγητές. Συζητάμε αναλυτικά τα λάθη και τις παρατηρήσεις μας στις ομάδες ή και ατομικά, όταν χρειάζεται.

Θεωρητική κατεύθυνση
Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 3
Αρχαία Ελληνικά κατεύθυνσης 6 (+1 προαιρετική ώρα γενικής παιδείας)
Λατινικά 2
Μαθηματικά γενικής παιδείας (προαιρετικό) 3
Φυσική γενικής παιδείας (προαιρετικό) 2

 

 

Κατά περίπτωση οργανώνονται ομάδες θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης στο φροντιστήριο, για τις οποίες προτείνουμε τα ακόλουθα αρχικά προγράμματα :

Θετική κατεύθυνση
Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 3
Μαθηματικά κατεύθυνσης 3
Μαθηματικά γενικής παιδείας 4
Φυσική κατεύθυνσης 3
Φυσική γενικής παιδείας 3
Χημεία κατεύθυνσης 2
Χημεία γενικής παιδείας 1

 

Τεχνολογική κατεύθυνση
Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 3
Μαθηματικά κατεύθυνσης 3
Μαθηματικά γενικής παιδείας 4
Φυσική κατεύθυνσης 3
Φυσική γενικής παιδείας 3
Χημεία γενικής παιδείας 1


		

Προγράμματα μαθητών Γ' Λυκείου

Η κρίσιμη τάξη για την ετοιμασία του ακαδημαϊκού πολίτη και για την επιτυχία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Στη Γ΄ λυκείου είναι ασφαλώς επιβεβαιωμένη η αναγκαιότητα της φροντιστηριακής προετοιμασίας για τη σωστή οργάνωση της μελέτης , για την κατανόηση και την εμπέδωση της ύλης των εξεταζόμενων μαθημάτων, για την εμβάθυνση στα διδασκόμενα θέματα, για την έγκαιρη κάλυψη και αφομοίωση όσων διδάχτηκαν και κυρίως για τη στρατηγική της προετοιμασίας των εξετάσεων.

Βοηθητικά μέσα για όλα τα παραπάνω είναι :

  • Η ομοιογενής διαμόρφωση των τμημάτων ανάλογα με το επίπεδο, την εργατικότητα και τις δυνάμεις των μαθητών.
  • Η πορεία της διδασκαλίας σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών και η αναπροσαρμογή προγραμμάτων και ωρών.
  • Τα διαρκή τεστ και διαγωνίσματα για την κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών στη διαδικασία των εξετάσεων. Ειδικά τα διαγωνίσματα προσομοίωσης γι’ αυτό γίνονται δύο φορές κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, με κορυφαία τη δοκιμασία της άνοιξης.
  • Η συστηματική διαδικασία των επαναλήψεων και των γνωστικών ενοτήτων.
  • Η έμφαση σε κλιμακούμενης δυσκολίας ζητούμενα.
  • Η επιζήτηση γνωστικής κάλυψης αλλά και κριτικής αφομοίωσης των διδαχθέντων.
  • Η συζήτηση με μαθητές και γονείς για την κάλυψη των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων των παιδιών.
  • Η ψυχοπαιδαγωγική στήριξη μαθητών και οικογενειών καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 

 

Θεωρητική κατεύθυνση

Θετική κατεύθυνση

Τεχνολογική κατεύθυνση

Μαθήματα

Ώρες

Μαθήματα

Ώρες

Μαθήματα

Ώρες

Αρχαία Ελληνικά

7

Μαθηματικά

4-5

Μαθηματικά

4-5

Ιστορία

3

Φυσική

3-4

Φυσική

3-4

Λογοτεχνία

2

Βιολογία

2

ΑΟΔΕ

1

Λατινικά

2

Χημεία

2

Πληροφορική

2

ΝΕ Γλώσσα

3

ΝΕ Γλώσσα

3

ΝΕ Γλώσσα

3

Βιολογία

1

Βιολογία

1

Βιολογία

1

Μαθηματικά

2-3

Μαθηματικά

2-3

Μαθηματικά

2-3

Προγράμματα Αποφοίτων

Θεωρούμε πολύ σημαντική τη σωστή συνεργασία με τους μαθητές, που επιλέγουν να ξαναπροσπαθήσουν. Τους στηρίζουμε ψυχολογικά και γνωστικά σε όποιες αδυναμίες και αναζητήσεις τους. Αρχική επιδίωξή μας είναι η ένταξή τους σε ειδικά τμήματα , έως ότου προσδιοριστούν το επίπεδο και οι στόχοι τους. Τότε αναθεωρείται, εφόσον χρειάζεται η ένταξή τους, για την καλύτερη απόδοσή τους.
Προσωπική επικοινωνία με τους υπεύθυνους καθηγητές και διαρκής έλεγχος των επιδόσεων για την αναπροσαρμογή των μεθόδων εργασίας , αλλά και των στόχων , αν χρειαστεί, είναι τα μέσα της επιτυχούς αυτοεκπλήρωσης.
Ζητήστε και συζητήστε το πρόγραμμα που θέλετε να ακολουθήσετε και σας ταιριάζει.

Προγράμματα μαθητών που συνεργάζονται ηλεκτρονικά

Εάν επιθυμείτε να συνεργαστείτε εξ αποστάσεως με το φροντιστήριό μας, μπορείτε να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα επικοινωνίας και να έλθουμε σε προσωπική επαφή.
Ανάλογα με τα μαθήματα και τους στόχους σας , θα ορίζεται χρονοδιάγραμμα και πρόγραμμα εργασίας, ύλη μελέτης και διαγωνισμάτων , τρόπος προφορικής και γραπτής εξέτασης και έλεγχος των αποκτημένων γνώσεων και των επιδόσεων σε συνθήκες διαγωνίσματος. Για κάθε μάθημα θα οριστεί υπεύθυνος καθηγητής και θα λάβετε τις προτάσεις μας , καθώς και τον πλάνο συνεργασίας.
Φροντίστε για την έγκαιρη οργάνωση του προσωπικού σας προγράμματος και τα υπόλοιπα τα ρυθμίζουμε από κοινού και κατά περίπτωση. Στην εποχή μας οι αποστάσεις δεν υπάρχουν πια, καθώς γεφυρώνονται από τα μέσα της τεχνολογίας και του σύγχρονου πολιτισμού. Η υλοποίηση των φιλοδοξιών και των στόχων μας είναι πάντοτε δυνατή ˙ αρκεί να έχουμε προσδιορίσει τον προορισμό μας. Το δρόμο για να φτάσουμε σε αυτόν σε κάθε περίπτωση θα τον βρούμε και ασφαλώς δεν είναι μόνο ένας. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συζήτηση και για την υλοποίηση του δικού σας ονείρου.